Organisasjonsplan

Organisasjonsplan

Organisasjonsplan Tjølling Idrettsforrening 2024

Organisasjonskart:

Årsmøtet

Leder:Jørn Østby
Nestleder:Gry Auberg Gulliksen
Leder Sportslig:Gry Auberg Gulliksen
Leder Håndball:Monica Solveig Engebretsen
Leder Fotball:Jarle Eikenes Hansen
Leder Allis:Jannicke Ringdal
Leder Anlegg:Stian Furuheim
Leder Arrangement: Jon Atle Korslund
Varamedlem:Daniel Granli
Leder Kontrollkomite:Petter Thorvaldsen
Kontrollkomite:Øyvind Ludvigsen
Vara Kontrollkomite:Ann Magnhild Sundet
Leder Valgkomite:Roger Karterud
Medlem:Håvard Gulliksen
Medlem:Annelinn Stensrud
Daglig Leder: Trude Marthinsen
Banemann:Arild Jacobsen
Assisterende Banemann:Øyvind Bruknapp
Renhold:Sophie Acher

Årsmøtet er Tjølling IF’s høyeste organ og blir holdt hvert år i løpet av mars måned. Årsmøtet sin oppgave står skrevet i TIF’s lov. Årsmøtet legger grunnlaget for Tjølling IF’s retning og styret sitt arbeid. Alle som ønsker å være med på og bestemme hva Tjølling IF skal gjøre og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Styret er Tjølling IF’s høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen store saker kan ikke behandles av styre, men må tas opp på årsmøtet. Dersom styret er i tvil om de har myndighet, bør saken tas opp på årsmøtet. Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Gjennomføre årsmøtet sitt regelverk og vedtak
 • Se til at Tjølling IF’s midler blir brukt og forvaltet på en forsiktig måte i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende regnskaps ordning, samt ha en forsvarlig økonomistyring.
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer til spesielle oppgaver og utarbeide en instruks for dens arbeid.
 • Representere klubben på møter og arrangementer.
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten.
 • Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger, og hovedansvar for klubbens kontakt med media.
 • Koordinerer styrets aktivitet.
 • Lede styremøtene.
 • Signerer utbetalinger sammen med daglig leder/nestleder.
 • Fungerer som leder under denns fravær.
 • Bistår leder og danner et lederteam med denne.
 • Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.
 • Har det overordnede ansvar for det sportslige i klubben.
 • Bidra hvis de andre trenger hjelp.
 • Sørge for at samarbeidet mellom gruppene fungerer.
 • Ansvar for oppfølging av organisasjonsplan
 • Ansvar for møteinnkalling til den sportslige gruppa.
 • Ta styring hvis en leder i gruppene ikke fungerer.
 • Ansvar for møtereferat og sende kopi til daglig leder.
 • Sette sammen en gruppe og fordele arbeidsoppgavene.
 • Være leder for gruppa.
 • Har hovedansvar for all håndballaktivitet i klubbens regi.
 • Skal tilstrebe å tilby organisert trening og stille lag i alle aldersbestemte klasser både for jenter og gutter, dame og herre.
 • Ansvar for å utarbeide saksliste til styremøte
 • Ansvar for gruppas forberedelse til årsmøtet.
 • Ansvar for møteinnkalling til håndballgruppa.
 • Ansvar for å avholde minst to trenermøter i løpet av et år.
 • Ansvar for møtereferat og sende kopi til daglig leder.
 • Sette sammen en gruppe og fordele arbeidsoppgavene.
 • Være leder for gruppa.
 • Har hovedansvar for all fotballaktivitet i klubbens regi.
 • Skal tilstrebe å tilby organisert trening og stille lag i alle aldersbestemte klasser både for jenter og gutter, dame og herre.
 • Ansvar for å utarbeide saksliste til styremøte
 • Ansvar for gruppas forberedelse til årsmøtet.
 • Ansvar for møteinnkalling til fotballgruppa.
 • Ansvar for å avholde minst to trenermøter i løpet av et år.
 • Ansvar for møtereferat og sende kopi til daglig leder.
 • Være leder for Allis og innhente den hjelpen den trenger til å gjennomføre sesongen.
 • Tilby allsidig trening til de minste barna.
 • Ansvar for å utarbeide en saksliste til styremøtet.
 • Ansvar for gruppas forberedelse til årsmøtet.
 • Ansvar for møtereferat hvis det holdes møter i gruppa og sende kopi til daglig leder.
 • Har ansvar for klubbens anlegg.
 • Holde kontakt med banemann.
 • Holde seg oppdatert om forholdene på anlegget.
 • Informere daglig leder om evt hendelser.
 • Informere daglig leder om evt utgifter som kommer.
 • Organisere evt dugnader i forbindelse med oppussing/vedlikehold.
 • Har hovedansvar for kioskene i klubbens regi.
 • Passe på at det til enhver tid er varer i kiosken.
 • Ansvar for å sette opp dugnadslister i fotballkiosken, Bjønneskiosken og til 17 mai.
 • Møte på styremøte hvis ett styremedlem er forhindret fra å møte.
 • Utføre konkrete tildelte oppgaver.
 • Kontrollkomiteen skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med klubbens regnskap- revisjonsbestemmelser, og om styret har oppfylt sin plikt.
 • Skal sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
 • Vurdere styrets virksomhet.
 • Se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling.
 • Utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode.
 • Diskutere med styret om eventuelle endringer i styret sammensetning.
 • Før fristen til årsmøtet, sende inn forslag til valg som skal forelegges medlemmene på årsmøtet til daglig leder.
 • Under årsmøtet presentere valgkomiteens forslag.
 • Har ansvar for den daglige driften i klubben.
 • Planlegge og ivareta klubbens totale drift, og sørge for at idretten sine retningslinjer for aktivitetene i idrettslaget blir fulgt opp.
 • Arbeidsgiveransvar for de ansatte.
 • Står for klubbens daglige ledelse, og koordinere klubbens totale aktivitet.
 • Innkalle til styremøter, sende ut saksliste og skrive referat.
 • Anvise utbetalinger sammen med styreleder/nestleder.
 • Utarbeide treneravtaler etter beskjed fra ledere i de forskjellige gruppene.
 • Ansvarlig for politiattester.
 • Har ansvar for bane og anlegg.
 • Holde fotballbanene i orden.
 • Foreta forfallent arbeid.
 • Ved snø, stå for enkelt brøytearbeid.
 • Fungerende vaktmester.
 • Ansvar for Tjøllinghallen.
 • Holde spilleflaten ren og i orden.
 • Stå for rengjøring av garderobe og hall.
 • Foreta forfallent arbeid.
 • Fungerende vaktmester.
 • Har ansvar for renhold av Tjølling klubbhytte og Tjøllinghallen.